Phiếu Ứng Tuyển

Kỹ sư hệ thống (Khai thác) (Trẻ tuổi có kinh nghiệm)